MENU

GXシリーズ

GXシリーズ

 • HIGH GRADE
 • DRY HEAD
 • 差動下送り

ドライヘッドタイプ オーバーロックミシン・安全縫いミシン

GXシリーズ

 • GX3200 : ドライヘッドタイプ 安全縫いミシン
 • GX5200 : ドライヘッドタイプ オーバーロックミシン

GX3200 : ドライヘッドタイプ 安全縫いミシン

サブクラス 用途 最高回転数 縫い目 動画
GX3216N-01/232 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3216-02/223 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3216-02A/223 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3216-03/233 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3216-03/333 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3244-03/333 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 3本針安全縫い(地縫い、6本糸)
 • ・[動画]
GX3216-A04/435(K) ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(地縫い、5本糸)
 • ・[動画]
GX3244-A04/435(K) ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 3本針安全縫い(地縫い、6本糸)
 • ・[動画]
GX3216-42/233 ・[用途]ヒダ取り ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(ヒダ取り、5本糸) ※下送り
 • ・[動画]
GX3216-53/233 ・[用途]テープ付け ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針安全縫い(テープ付け、5本糸)
 • ・[動画]

GX5200 : ドライヘッドタイプ オーバーロックミシン

サブクラス 用途 最高回転数 縫い目 動画
GX5204-01/223 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(地縫い、3本糸)
 • ・[動画]
GX5214N-01/283 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(地縫い、4本糸)
 • ・[動画]
GX5204-02/233 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(地縫い、3本糸)
 • ・[動画]
GX5214-03/333 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(地縫い、4本糸)
 • ・[動画]
GX5214-M03/333 ・[用途]地縫い ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(地縫い、4本糸)
 • ・[動画]
GX5204-02H/223 ・[用途]地縫い、裾引き ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(地縫い、3本糸)
 • 1本針オーバーロック(裾引き、3本糸)
 • ・[動画]
GX5203-12/223 ・[用途]裾引き ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(裾引き、2本糸)
 • ・[動画]
GX5205-12/223 ・[用途]裾引き ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(裾引き、3本糸)
 • ・[動画]
GX5203-22/233 ・[用途]サージング ・[最高回転数]7,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(サージング、2本糸)
 • ・[動画]
GX5204-24/445 ・[用途]サージング ・[最高回転数]6,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(サージング、3本糸)
 • ・[動画]
GX5214-24/445 ・[用途]サージング ・[最高回転数]6,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 1本針オーバーロック(サージング、3本糸)
 • ・[動画]
GX5214-43P2/333 ・[用途]ヒダ取りパイピング ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(ヒダ取りパイピング、4本糸)
 • ・[動画]
GX5214-M53/333 ・[用途]テープ付け ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(テープ付け、4本糸)
 • ・[動画]
GX5214-53C3/333 ・[用途]テープ付け ・[最高回転数]6,500 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(テープ付け、4本糸)
 • ・[動画]
GX5214-54/443 ・[用途]テープ付け ・[最高回転数]6,000 sti/min
 • ・[縫い目]
 • 2本針オーバーロック(テープ付け、4本糸)
 • ・[動画]

ページの先頭へ

メニューを閉じる