MENU

W2600P系列

W2600P : 小方头式偏平缝绷缝机

型号 用途 最高转数 针脚 視頻
W2664S-01G ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) ・[最高转数]7,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 偏平缝 基本缝 (无上装饰线)
 • 偏平缝 基本缝
 • 锁边缝 (全部折倒/无上装饰线)
 • 锁边缝 (全部折倒)
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-01G ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 偏平缝 基本缝 (无上装饰线)
 • 偏平缝 基本缝
 • 锁边缝 (全部折倒/无上装饰线)
 • 锁边缝 (全部折倒)
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-01J ・[用途]基本缝(锁边缝)(腰部加圆橡筋) ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 偏平缝 基本缝 (无上装饰线)
 • 偏平缝 基本缝
 • 锁边缝 (全部折倒/无上装饰线)
 • 锁边缝 (全部折倒)
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-02G ・[用途]松紧带滚边用 ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 松紧带滚边用 (无上装饰线)
 • 松紧带滚边用
 • ・[視頻]
W2664P-03F ・[用途]锁边缝 ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 锁边缝 (全部折倒/无上装饰线)
 • 锁边缝 (全部折倒)
 • ・[視頻]
W2664P-03G ・[用途]锁边缝 ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 锁边缝 (半边折倒/无上装饰线)
 • 锁边缝 (半边折倒)
 • ・[視頻]
W2664P-05B ・[用途]缝花边松紧带用 ・[最高转数]6,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 缝花边松紧带用 (无上装饰线)
 • 缝花边松紧带用
 • ・[視頻]
W2664P-08A ・[用途]摆缝 ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-08B ・[用途]摆缝 ・[最高转数]6,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-35A ・[用途]摆缝 ・[最高转数]6,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664P-35B ・[用途]摆缝 ・[最高转数]6,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝
 • ・[視頻]
W2664HP-33A ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 ・[最高转数]5,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 加松紧带 (无上装饰线)
 • 加松紧带
 • ・[視頻]
W2664P-34A ・[用途]一般圆形松紧带缝纫用 ・[最高转数]6,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 腰部加圆橡筋 (无上装饰线)
 • 腰部加圆橡筋
 • ・[視頻]

Top