MENU

MHG系列

MHG系列

 • HIGH GRADE
 • 差动下送布

圆筒衣物折缝自动组合机

MHG系列

 • MHG-111 : 差动下送布
 • MHG-131 : 差动上下送布
 • MHG-141 : 差动上下送布左边刀型

MHG-111 : 差动下送布

型号 用途 最高转数 针脚
MHG-111/W664P-08H ・[用途]折缝自动组合机 ・[最高转数]6,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝

MHG-131 : 差动上下送布

型号 用途 最高转数 针脚
MHG-131/WT664P-08H ・[用途]折缝自动组合机 ・[最高转数]5,500 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝

MHG-141 : 差动上下送布左边刀型

型号 用途 最高转数 针脚
MHG-141/WT664P-35G ・[用途]折缝自动组合机 ・[最高转数]5,000 sti/min
 • ・[针脚]
 • 摆缝 (无上装饰线)
 • 摆缝

Top